CONTACT

In de praktijk zijn altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig. Daarom zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen. Beide met als doel om een veilige en prettige omgeving te creëren voor cliënten, bezoekers en medewerkers.
Behandelingen uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op (033) 25 36 059 of via ons formulier.
OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK:
Maandag 07:30 uur – 20:00 uur
Dinsdag 07:30 uur – 18:00 uur
Woensdag 07:30 uur – 20:30 uur
Donderdag 07:30 uur – 18:00 uur
Vrijdag 07:30 uur – 18:00 uur
Zaterdag 10:00 uur – 14:00 uur
VOOR HET BEANTWOORDEN VAN UW TELEFOON IS DE ADMINISTRATIE AANWEZIG OP:
Maandag 08:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur
Dinsdag 08:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur
Woensdag 08:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur
Donderdag 08:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur
Vrijdag 08:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur

Op de uren dat de administratie niet aanwezig is, wordt de telefoon alleen op de halve en de hele uren opgenomen, zodat de lopende behandelingen niet gestoord worden.

HUISREGELS
 • Uw recht op vergoeding voor fysiotherapie of manuele therapie dient u zelf na te gaan in uw polis of via de verzekeraar. Indien u niet of onvoldoende bent verzekerd, komt de behandeling geheel, respectievelijk gedeeltelijk voor eigen rekening. Geef tussentijdse veranderingen in uw recht op vergoeding zo spoedig mogelijk aan ons door.
 • Indien mogelijk worden behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Uttien – Vermeer is door alle zorgverzekeraars erkend en we hebben dan ook met alle verzekeraars een overeenkomst.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wij kunnen dan een andere patiënt op de vrijgekomen tijd inplannen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij uzelf in rekening te brengen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, laat dan geen waardevolle spullen achter.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze dan netjes terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u om gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
 • Wij verzoeken u uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.
 • Voor het trainen in de oefenzaal en het gebruik maken van de toestellen hebben wij regels . In de oefenzaal en in de kleedruimte kunt u de specifieke regels voor het gebruik van deze ruimte terugvinden.
 • Bij uw eerste bezoek zijn wij wettelijk verplicht om naar een geldig identificatiebewijs te vragen.
KLACHTENREGELING

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

Informatie voor patiënten
Op de site defysiotherapeut.com staat informatie voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen.

U kunt telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. U kan hiervoor contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting.

PRIVACYREGELING

De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de behandeling gestopt is, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.